User Profile

Chet Vero

Bio statement Meson Cloud in the Nucleon and its Consequences in Various Phenomena geodeta Gniewkowo Rozprawa poświęcona jest analizie roli chmury mezonowej w nukleonie w szeregu rozmaitych procesów, zarówno nisko jak i wysokoenergetycznych. Dwie najważniejsze części rozprawy dotyczą procesów elastycznego i głęboko-nieelastycznego rozpraszania leptonów na nukleonach i zderzeń nukleon-nukleon. Szczegółowo analizowano rolę chmury mezonowej w zrozumieniu zależności formfaktorów elektromagnetycznych protonu i neutronu od transferu czteropędu. W ramach modelu uzyskano proste wytłumaczenie łamania reguły sum Gottfrieda zaobserwowane przez grupę NMC w CERN-ie i przewidziano asymetrię lekkich kwarków morza w nukleonie. Eksperymenty badające produkcję par leptonów w procesach Drella-Yana w eksperymencie NA51 w CERN-ie potwierdziły słuszność zaproponowanego modelu. Zaproponowany model doprowadził również do interesujących przewidywań dotyczących produkcji wysoko-energetycznych neutronów w zderzeniach elektron-proton, które analizowane są w chwili obecnej przez grupy H1 i ZEUS w DESY (Hamburg). Pokazano również istnienie związku chmury mezonowej w nukleonie z produkcją bozonów pośredniczących W w zderzeniach proton-antyproton i proton-proton. Ponadto pokazano jak efekty chmury mezonowej prowadzą do podwyższonej produkcji dżetów w zderzeniach proton-antyproton.


Journal of Solid Tumors

ISSN 1925-4067(Print)   ISSN 1925-4075(Online)

Copyright © Sciedu Press


To make sure that you can receive messages from us, please add the 'Sciedupress.com' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.