Reader Comments

Comment

by Alfonzo Montone (2013-10-30)


Wpływ jonów metali na procesy utleniania i strukturę peptydu beta-amyloidowego i jego fragmentów geodeta Gdańsk Celem pracy było określenie wpływu różnic sekwencji aminokwasowej ludzkiego i mysiego peptydu b-amyloidowego (Arg5®Glu, Tyr10®Phe, His13®Arg, w pozycji 5, 10, 13) na ich właściwości koordynacyjne i procesy utleniania peptydu katalizowane miedzią w obecności nadtlenku wodoru. W tym celu zsyntezowano następujące fragmenty obydwu w/w peptydów: 1-6, 1-9, 1-10, 11-16, 11-20, 11-28, 1-16, 1-28. Zbadano ich oddziaływanie z jonami Cu(II) metodami spektroskopowymi (UV-vis, CD, EPR, NMR) oraz metoda potencjometryczną. W trakcie badań nad oddziaływaniem jonów miedzi(II) z fragmentami 1-6, 1-9, 1-10, 1-16, 11-20, 11-28 pojawił się problem konkurencji w koordynacji jony metalu między N-końcową grupą aminową i azotem imidazolowym histydyny. W celu jednoznacznego wyjaśnienia tego problemu zsyntezowano N-blokowe (Ac-NH) fragmenty peptydu 1-6, 1-16, 11-20 i 11-28, i zbadano ich oddziaływanie z jonami Cu(II). Wyznaczono stałe trwałości powstających kompleksów w roztworze wodnym oraz określono ich struktury. Główne różnice właściwości koordynacyjnych mysiego i ludzkiego peptydu b-amyloidowego wynikają z różnicy w sekwencji aminokwasowej w pozycji 13 Arg(mysi)® His(ludzki). Utlenianie peptydu katalizowane jonami miedzi(II) w obecności nadtlenku wodoru ogranicza się do utleniania reszt aminokwasowych peptydu będących najbliżej jonów metalu. Ponieważ fragmenty 1-6, 1-9, 1-10 koordynują jony metalu przez te same atomy donorowe, podobnie jak 1-16 i 1-28, przeprowadzono procesy utleniania dla fragmentów 1-10 i 1-16 w 0.1 M buforze fosforanowym (pH 7.4). Głównymi produktami utleniania były peptydy zawierające oxo-histydynę (w pozycji His6, His13, His14) oraz fragmenty peptydu nie zawierające reszt aminokwasowych końca-N. przeprowadzone badania wskazują, że głównymi miejscami wiążącymi jony miedzi(II) w obu przypadkach są reszty histydyny (His14 - mysi, His13, His14 - ludzki peptyd). Wiązanie tych reszt do jonów miedzi(II) warunkuje uch utlenianie do 2-oxohistydyny w reakcjach katalizowanych jonami miedzi w obecności nadtlenku wodoru.